Logopedie pod lupou

Logopedie je obor na hraně pedagogiky a zdravotnictví. Jedná se o speciálně pedagogickou disciplínu (v pojetí školském), která se :
- zabývá výchovou a vzděláváním osob s poruchami komunikace
- zabývá možnostmi rozvoje komunikačních schopností u jedinců nepostižených

Cílem je odstranění, případně redukce narušených komunikačních schopností jedince. Dále se zabývá předcházení poruch komunikačních schopností, rozvíjení komunikačních schopností.
Logopedie je úzce spojená s foniatrií - některé poruchy na sebe navazují. Spolupracuje s psychology a psychiatry.

Úkoly logopedie:
1, Výchovně působit ve sdělovacím procesu. Jedná se o osobní příklad - výraz a rychlost řeči.
2, Prevence
3, Náprava řeči - nejvíce spojená s logopedií. Metody - souhrn určitých postupů.
4, Reedukace - výkon funkce, která byla postižena, například při rozštěpu rtů - reedukujeme různým způsobem
    mluvní funkce rtů.
5, Kompenzace - souhrn postupů, které zdokonalují výkonnost jiných funkcí, než postižení.
    Například kompenzace u neslyšících - zrakové odezírání, posunková řeč.
6, Rehabilitace - souhrn postupů. jimiž se upravují subjektivní vztahy, sociální vazby a pracovní uplatnění
    (upravuje se psychika).

Pedagogické zásady v logopedii:
- názornost
- přiměřenost
- individuálnost
- uvědomělost
- soustavnost
- plánovitost
- trvalost

Logopedická péče v ČR
Logopedický asistent - po kurzu, nebo Bc.; může pracovat ve školství, ve zdravotnictví vykonávat běžnou praxi
Logopedický magistr - Mgr. - ve školství, nebo ve zdravotnictví
Klinický logoped - Mgr. - musí mít atestaci, pracuje pouze ve zdravotnictví, má dohled nad logopedy pracující ve
                             školství. Může mít státní, nebo vlastní ambulanci.

Logopedické pomůcky
Stimulační - hračky, píšťalky, balónky (mají za úkol zaujmout dítě)
Motivační - hračky, pastelky, puzzle, stavebnice
Didaktické - například programy na PC
Derivační - vedou k odvrácení od mluveného aktu; například při mutismu (oněmění) - logoped si povídá s loutko
                  a nevšímá si dítěte. Dítě potom začne samo komunikovat s loutkou.
Podpůrné - neoblíbené (špachtle, vibrátory)
Názorné - zrcadlo
Registrační - záznam údajů (PC, audio, video nahrávky)

Spolupracující obory:
- Fonetika. Zabývá se zvukovou stránkou řeči. Tvoření hlásek apod.
- Neurologie.
- Ortopedie. - Jak dítě posadit, poloha apod.
- Plastická chirurgie. - Rozštěpy, úrazy

Mluvená řeč
Mozková centra ovládající řeč
- Wernickovo centrum
- Bracocovo centrum

Řečový výkon se zpracuje v mozku a impuls jde do mluvících orgánů. Musí panovat soulad organismu, mozek je dominantní sféra, mluvící orgán nesmí být poškozený.

3 základní na sobě závislé stupně:
1, Respirační - dýchací orgány
2, Hlasové - foniační
3, Hláskovací orgány - artikulační

V hlasivkách se vytvoří určitý tón, který jde do dutiny ústní a nosní.
Artikulační orgány - tvrdé a měkké patro, čípek, jazyk, rty. Nosní - tvrdé patro, kůstky, dutina ústní (m, n, ň).

Projevy narušení komunikace u různých povah

Sangvinik
Nesetkáváme se s neurózami řeči. Projevuje se jako mírně laděný, srozumitelný, vstřícný, vše se snaží plnit, málokdy si stěžuje, nemá v okolí problémy, řeč bývá jasná a plynulá. Dostatečná slovní zásoba. Nedochází k výraznému narušení řeči.

Cholerik
Neustále v pohybu, zbrklý, střídají se stavy nálad, často nespokojený. Své pocity dává výrazně najevo - stěžuje si, soutěživý typ. S dítětem se špatně spolupracuje. Breptavost, rychlá řeč - hlasitá. Nedokáže mluvit plynule, pořád musí musí něco dělat. Výrazná gestikulace. Ve výsledku není špatná spolupráce, dobré výsledky.

Flegmatik
Nedbalá výslovnost, apatie, pasivita, zpomalené skromné pohyby, nemá pocit sounáležitosti, mluví v jednoduchých větách. Nejrozšířenější porucha - Dyslálie (patlavost). U pasivních dětí nelze poznat výsledky, u hyperaktivních ano.

Melancholik
Poznáváme podle tváře - pláč na krajíčku. Je to výrazně lekavý typ, úzkostný. Zde bývají časté poruchy řeči. Mimika, tichá řeč, plynulá, je špatně rozumět.

Spolupráce při odstraňování narušení komunikace
Děti přicházejí k logopedovi v doprovodu rodiče, dospělí sami, obvykle před vstupem do oboru pedagogického směru. U dospělých je porucha zafixovaná, náprava je možná v omezeném rozsahu.

Spolupráce dobrá - s dítětem i rodinou
Spolupráce dobrá s dítětem, špatná s rodinou - rodiče nemají zájem o dítě.
Spolupráce špatná s dítětem, dobrá s rodinou - lze časem překlenout
Spolupráce špatná s dítětem i s rodiči - přicházejí na popud pedagogického zařízení, návštěva je krátká, rodiče se obvykle urazí, projevuje se obvykle u sociálně slabších rodin, nebo u rodičů s nižším IQ. Logopedický problém není možné řešit.

Fylogenetický vývoj řeči
Signální soustava - projevová složka (hlas, zvuk)

1, vybavovací složka - na úrovni 1. signální soustavy - dorozumívání zvířat
2, dorozumívací složka - komunikativní, rozvoj myšlení 2. signální soustava - typické u lidí

Ontogenický vývoj řeči
Předřečové období - začíná narozením dítěte - křik, hlas monotónní, trvá 6 týdnů
Do 3 měsíců - signalizační
Ve 4. měsíci následuje broukání, pak žvatlání
Kolem 6. - 8. měsíce - napodobování, žvatlání
8. - 10. měsíc - začíná rozumět různým příkazům, dorozumívání gesty (jak jsi veliký, udělej pá pá)
10. měsíc až 1. rok - první slova (mama, baba, tata)
14. měsíc - umí už 12 slov
Do 1,5 roku - ovládá 50 - 70 slov, tvorba jednoduchých vět (táta pá)
2. rok - 300 slov
3. rok - 1000 slov, skládá věty
Kolem 6. - 7. roku - základní slovní zásoba 2500 - 3000 slov
Dítě umí nejdříve říct podstatná jména a citoslovce, nejpozději zvratná zájmena (já, ty já jsem)
Artikulační vývoj je ukončen kolem 7. roku. První jsou hlásky A, poslední Ř. Nejproblematičtější jsou sykavky.

Opožděný vývoj řeči
Nastává v době, kdy do 3. roku dítěte není řeč dostatečně srozumitelná. Ve 3. roku by měly být zvládnuty i věty. Je příznakem i jiné poruchy (lehká sluchová nedoslýchavost)

Příčiny OVŘ:
1, Dědičnost - většinou po otci, více u chlapců
2, Prostředí - slovní zásoba, výrazy, kultura řeči, pasivní komunikace (televize, počítač)
3, Citová deprivace - dítě slyší málo mluveného slova, nebo je jen mezi dospělými, kde se mluví na jiné úrovni
    (nerozumí slovům)
4, Nedonošené děti - nedozrálá nervová soustava, velký vliv ADHD, hyperaktivních dětí

a) Dysfázie - Narušená je i sféra emocionální, zájmová, motivační. Disfatici jsou lehce unavitelní. Po 3. roku se nerozvíjí řeč. Tuto poruchu stanovuje logoped spolu s psychologem. Disfázie je porucha označená jako "funkční narušení centra řeči". Je to porucha dětská. Příčina v době prenatální (něco se stalo v mozku). Příznaky:

- nemluvnost
- nesrozumitelná řeč, narušená výslovnost
- narušená slovní zásoba

b) Afázie - motorická, senzorická, globální - vzniká u dětí, které již začaly mluvit, vzniká většinou po úrazech. Týká se i dospělých lidí. Příčina - funkční porucha, poškození mozku, krvácení do mozku (většinou po úrazech), centrální porucha - nejčastější příčinou je mozková mrtvice, která se nevyhýbá ani dětem.

Poruchy komunikace:

1, Opožděný vývoj řeči (OVŘ)

2, Nemluvnost
a, Dysfázie - vývojová porucha
b, Afázie - získaná (například poškození mozku)

3, Poruchy, artikulace
a, Dyslálie - je nejrozšířenější poruchou
b, Dysartrie - vzniká při poškození CNS

žvatlavost, patlavost - poruchy výslovnosti

4, Poruchy zvuku řeči
a, Rhinolálie - huhňavost (nosní mandle)
b, Palatolálie - rozštěp patra, změny rezonance, porušená artikulace, mimika, neverbální chování, bývají časté i
    poruchy sluchu

5, Získaná neurotická nemluvnost
a, Mutismus - oněmění, ztráta řeči, psychologická a psychiatrická záležitost
b, Elektivní mutismus - setkáváme se u dětí při vstupu do školy. Většinou nemluví ve škole, doma nebo s
    kamarády komunikuje normálně. Někdy šeptají, nebo odpovídají jednoslovně.
c, Surdomutismus - ne neurotické bázi se projeví ztráta řeči (oněmění), případně i ztráta schopnosti slyšet.
    Projevuje se u hysterických osobností.

6, Poruchy plynulosti řeči
a, Balbuties (koktavost) - jedna z nejrozšířenějších poruch narušení komunikačních schopností, způsobená
    dědičností, nebo nápodobou.
aa, tonická - prodlužování hlásek
ab, klonická - opakování hlásek
ac, tonická a klonická

b, Tumultus - breptavost - porucha plynulosti mluvy, vynechání slabik, vynechávání slabik, deformace slov

7, Poruchy hlasu
a, Dysfonie
b, Afonie